Asociatia mentorilor din Romania

PROTOCOL ASOCIATII MEC

 
 
 
PROTOCOL DE COLABORARE

Intre:

 

            1. MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

 

si

 

            2.

ASOCIATIA „LECTURA SI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GANDIRII CRITICE" (ALSDGC) ROMANIA, persoana juridica, cu sediul pe str. Luceafarului nr. 6, ap. 22, Cluj-Napoca, cod fiscal 14661258, reprezentata legal prin __________________________________, avand functia de _______________________

ASOCIATIA NATIONALA A PROFESORILOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA „IOANA EM. PETRESCU", ...

numite in continuare Asociatiile profesionale, avand in vedere:

 • Articole din Legea invatamantului

 

 • Statutul personalului didactic

 

 • Hotarari Guvernamentale referitoare la parteneriatul public-privat

 

 • Ordine de Ministru referitoare la dezvoltarea profesionala a personalului didactic

au convenit asupra urmatoarelor:

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI

I.1. MEdC si Asociatiile profesionale, in calitate de parteneri egali, cu drepturi si responsabilitati specifice, colaboreaza in vederea elaborarii si implementarii prioritatilor strategice curente ale MEdC.

 

I.2. Reforma se poate realiza si de la nivel central spre nivelele de baza, cat si de la scoli spre MEdC. Asociatiile profesionale actioneaza ca o interfata intre aceste abordari complementare in implementarea reformei invatamantului. Asociatiile din domeniul invatamantului au capacitatea si resursele sa preia o parte din presiunea pe care o suporta MEdC in procesul de implementare a reformei, fiind in directa legatura cu beneficiarii educatiei (elevii, parintii si comunitatea) si avand ca obiect de activitate viata profesionala a cadrelor didactice.

 

I.3. Asociatiile profesionale din domeniul invatamantului actioneaza ca parte a societatii civile. Parteneriatele public-privat au dovedit deja ca aduc o valoare adaugata proiectelor in care sunt incluse si ca produc beneficii atat pentru comunitate, cat si pentru fiecare partener. In parteneriatul cu MEdC, asociatiile profesionale reprezinta un mecanism de consultare pe probleme de interes, precum si un mecanism de producere de idei, care poate completa prin externalizare solutiile pe care le are MEdC.

 

II. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE PARTILOR

II.1. Asociatiile profesionale se obliga la urmatoarele, in cadrul prezentului protocol:

a.       sa asigure cadrelor didactice parcursuri individualizate de formare continua, prin cursurile pe care le propun spre acreditare;

b.      sa sprijine beneficiarii cursurilor de formare in implementarea si diseminarea celor invatate la standardele de calitate planificate;

c.       sa vina cu sugestii concrete si justificate de amendare a metodologiei de acreditare a cursurilor de formare continua;

d.      sa ofere personalului didactic ocazii de dezvoltare profesionala la standarde de calitate agreate la nivel european si international: conferinte anuale, reviste de specialitate etc.;

e.       sa promoveze politicile educationale ale MEdC in randul membrilor, in consens cu misiunea fiecarei Asociatii profesionale;

f.       sa aduca la cunostinta MEdC, in forma scrisa, opiniile membrilor referitoare la politicile si practicile MEdC;

g.      sa contribuie la identificarea unor modalitati concrete de traducere in realitate a prioritatilor MEdC;

h.      sa analizeze programele scolare, testele de evaluare, manualele etc si sa vina cu propuneri concrete de imbunatatire a acestora, in functie de domeniul de specialitate al fiecarei Asociatii profesionale;

i.        sa aduca la cunostinta MEdC bunurile intelectuale pe care le detin, cum ar fi: programe de formare, standarde profesionale, reviste etc.;

j.        sa puna la dispozitia MEdC bunurile intelectuale pe care le detin, la solicitarea MEdC si in conditii agreate in comun;

k.      sa puna la dispozitia MEdC baza proprie de resurse umane (formatori, mentori, consultanti, retea de membri etc.) in conditii agreate in comun;

l.        sa promoveze prioritatile strategice ale MEdC prin evenimentele de dezvoltare profesionala pe care le realizeaza (conferinte, publicatii, proiecte etc), in consens cu misiunea fiecarei Asociatii profesionale;

m.    sa produca studii de impact al reformei, ca reprezentanti autonomi ai societatii civile;

n.      sa promoveze cercetarea-actiune in randul personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

 1. sa propuna activitati de dezvoltare profesionala destinate personalului didactic in Calendarul activitatilor editat de MEdC;
 2. sa se asigure ca activitatile incluse in planurile de actiune comune MEdC si Asociatiilor profesionale se realizeaza la standardele de calitate planificate; 

q.      sa promoveze masurile de reforma ale MEdC prin intermediul paginilor web ale Asociatiilor profesionale, creand linkuri catre pagina web a MEdC;

r.        sa prezinte MEdC reactia societatii civile (parintii, elevii, alti reprezentanti ai comunitatii locale) la masurile de reformare a invatamantului;

s.       sa sprijine MEdC in pilotarea programelor scolare, testelor de evaluare, manualelor alternative si a altor proiecte, in consens cu misiunea fiecarei Asociatii profesionale;

t.        sa onoreze comenzile de publicatii venite de la bibliotecile scolare, in vederea constituirii unui fond de resurse destinat perfectionarii continue a personalului didactic din scoli;

u.      sa-si desemneze cate o persoana de contact care sa comunice direct cu persoana de contact desemnata de MEdC;

v.       

 

 

 

 

II.2. MEdC se obliga la urmatoarele, in cadrul prezentului protocol:

 1. sa recunoasca oficial, prin publicarea protocolului de parteneriat si promovarea parteneriatului, importanta contributiei asociatiilor profesionale la implementarea politicilor si prioritatilor strategice ale MEdC;
 2. sa informeze, printr-o adresa, Inspectoratele Scolare Judetene si Casele Corpului Didactic in legatura cu obiectivele protocolului si activitatile propuse in planurile de actiune comune;
 3. sa sustina cu resursele disponibile si in limitele comun agreate eforturile asociatiilor profesionale semnatare in vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite in comun;
 4. sa recomande Inspectoratelor Scolare Judetene si Caselor Corpului Didactic sa acorde Asociatiilor profesionale sprijin logistic pentru organizarea diferitelor activitati si manifestari publice din planurile de actiune comune (conferinte, simpozioane, cursuri, prezentari de carte, cercetari, proiecte etc)
 5. sa consulte asociatiile profesionale in procesul de elaborare a reglementarilor, masurilor, metodologiilor sale, a programelor scolare, testarilor nationale etc.;
 6. sa coopteze in grupurile de lucru care elaboreaza masuri, reglementari, politici, strategii (de exemplu, Colegiul Stiintific al CNFP, ... etc) reprezentanti ai asociatiilor profesionale;
 7. sa implice Asociatiile profesionale in regandirea metodologiei de acreditare a programelor de formare continua si sa tina seama de modificarile propuse de catre aceste;
 8. sa sprijine acreditarea cursurilor de formare continua propuse de catre asociatiile profesionale, care sunt in conformitate cu metodologia de acreditare revizuita;
 9. sa permita Asociatiilor profesionale sa stabileasca taxa de participare pentru cursurile de formare care nu sunt subventionate;
 10. sa recunoasca expertii educationali recomandati de asociatiile profesionale si sa utilizeze expertiza acestora in programe si proiecte specifice domeniului de specializare si actiune al Asociatiilor profesionale;
 11. sa recunoasca formatorii recomandati de asociatiile profesionale in diverse programe de formare continua;
 12. sa acorde cadrelor didactice credite transferabile pentru participarea la: cursuri de formare continua, conferinte anuale si pentru publicarea de articole in revistele Asociatiilor profesionale;
 13. sa introduca activitati propuse de Asociatiile profesionale in Calendarul activitatilor personalului didactic editat de MEdC;
 14. sa creeze un program de granturi destinat realizarii de cercetari-actiune in invatamantul preuniversitar;
 15. sa recomande bibliotecilor scolare achizitionarea publicatiilor elaborate de Asociatiile profesionale (reviste, carti, auxiliare didactice etc), in vederea constituirii uni fond de resurse destinat perfectionarii continue a personalului didactic din scoli;
 16. sa promoveze rolul asociatiilor profesionale in dezvoltarea profesionala continua a resurselor umane din domeniul invatamantului prin mentionarea Asociatiilor profesionale pe pagina web a MEdC si crearea unor linkuri catre paginile web ale Asociatiilor profesionale in capitolul „Legaturi utile”;
 17. sa permita cadrelor didactice sa participe la evenimentele de dezvoltare profesionala organizate de Asociatiile profesionale, n limita a nu mai mult de 5 zile lucratoare, si cu conditia recuperarii materiei;
 18. sa numeasca o persoana de contact care sa comunice cu Asociatiile profesionale semnatare;

 

 

 

III. METODOLOGIA DE LUCRU

III.1. Prezentul protocol serveste drept document cadru pentru realizarea unor planuri de actiune anuale comune ale MEdC si ale asociatiilor profesionale semnatare.

III.2. Planurile de actiune vor fi elaborate de asociatiile profesionale prin consultare cu MEdC si vor fi implementate de asociatiile profesionale cu sprijinul MEdC.

III.3. Reprezentantii Asociatiilor profesionale se intalnesc cu persoana de contact din MEdC semestrial pentru a analiza progresul facut in implementarea planurilor de actiune comune si pentru a aduce la zi baza de date cu informatii despre bunurile intelectuale, resursele umane si programele recomdate de Asociatiile profesionale.

III.4. Pentru punerea in aplicare a prezentului protocol cadru, vor fi antrenate, pentru domeniile specifice de activitate structurile executive ale MEdC si compartimentele specializate ale Asociatiilor profesionale.

III.5. Reprezentatii Asociatiilor profesionale si ai MEdC vor constitui grupuri de lucru pe teme agreate in comun. Primele grupuri de lucru se vor ocupa de: a)revizuirea metodologiei de acreditare a programelor de formare continua si a metodologiei de formare continua; b) programe scolare si teste de evaluare; c)standarde profesionale specifice pe discipline si unitati de competenta; d) cercetarea-actiune in invatamantul preuniversitar; e) proiecte specifice.

III.6. Bunurile intelectuale (programe, standarde, cursuri, proiecte, studii, cercetari, publicatii etc) elaborate de catre Asociatiile profesionale sunt proprietatea intelectuala a acestora. Bunurile intelectuale produse in colaborare cu MEdC sunt proprietatea intelectuala a partenerilor implicati in elaborarea lor.

III.7. Atat MEdC, cat si Asociatiile profesionale vor utiliza mijloacele mass-media pentru mediatizarea actiunilor comune.

IV. DURATA COLABORARII

III.1. Prezentul protocol de colaborare intra in vigoare incepand cu data semnarii lui de reprezentantii tuturor partilor implicate.

III.2. Acordul de colaborare exprimat prin protocol este valabil pe durata a 5 ani, cu prelungirea automata pentru noi perioade de cinci ani, daca nici una din parti nu notifica celeilalte cererea de incetare a valabilitatii protocolului cu  minimum 2 luni inaintea expirarii perioadei de valabilitate.

 

V. DISPOZITII FINALE

 

V.1. Prezentul protocol poate fi modificat cu acordul scris al tuturor partilor semnatare. Partea care are initiativa amendarii prezentului protocol va transmite in scris propunerile respective catre celelalte parti semnatare spre a fi analizate.

V.2. Modificarile aduse prezentului protocol sunt valabile si opozabile numai in masura acceptarii lor de catre toate partile semnatare prin act aditional.

 

Prezentul protocol s-a incheiat azi, _________________, in ____ exemplare originale, cate unul pentru fiecare semnatar.

 

 

 

Ministerul Educatiei si Cercetarii

 

Ministru

 

Director General DGIP

 

Director General DGEPSPIP

 

Director DRUDP

 

Director CNFP

 

Director Directia Juridic

 

ALSDGC Romania

 

ANPRO

 

AEC

 

CETA

 

ASMERO

 

APIRCLIO

 

APF

 

AES

 

 

 

.                 

 

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.