Asociatia mentorilor din Romania

STATUTUL ASMERO

 
 
 

STATUTUL ASOCIATIEI MENTORILOR DIN ROMANIA
 

CAP.I   CONSTITUIREA ASOCIATIEI

 

Art. 1. Denumirea asociatiei

 

Denumirea asociatiei este  “ASOCIATIA MENTORILOR DIN ROMANIA”

 

Art. 2. Forma juridica a asociatiei

 

“ ASOCIATIA MENTORILOR DIN ROMANIA” se constituie ca persoana juridica cu scop nelucrativ  si nepolitic organizata pe principiul nonprofitului si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului statut

Actele, facturile, anunturile, publicatiile si orice alte documente emanand de la asociatie vor purta denumirea asociatiei si numarul de inregistrare.

 

Art. 3. Sediul asociatiei

Sediul asociatiei este in Romania , Brasov                                                       jud. Brasov.

Sediul asociatiei va putea fi schimbat prin hotararea conducerii asociatiei .

Asociatia va putea avea reprezentante, filiale, agentii care vor putea fi infiintate pentru indeplinirea obiectului de activitate, prin hotararea conducerii.

Asociatia se infiinteaza pe o durata nelimitata de la momentul inregistrarii sale.

 

Art. 4. Scopul asociatiei

 

Asociatia va desfasura activitatile aratate in obiectul de activitate si care se refera in esenta la promovarea si dezvoltarea activitatii de mentorat in Romania in vederea ridicarii calitatii pregatirii studentilor de la facultatile cu profil pedagogic si a angajatilor debutanti pentru a face fata cerintelor de integrare optima la locul de munca; imbunatatirea calitatii actului didactic in general si asigurarea de resurse umane inalt calificate pentru invatamant si alte domenii. 

                                                         

Art. 5. Obiectul de activitate

 

-constituirea asociatiei ca forum al celor mai inaintate idei in domeniul formarii profesionale initiale si ca promotor al progresului;

-imbunatatirea calitatii practicii pedagogice din cadrul pregatirii universitare si a muncii de indrumare a debutantilor in orice profesie;

-recunoasterea oficiala ca profesii distincte a ocupatiilor de mentor si de formator de mentori;

-adoptarea unor standarde nationale de evaluare a muncii mentorilor;

-oferirea unui cadru organizat de promovare a intereselor profesionale ale mentorilor;

-recunoasterea si apararea drepturilor mentorilor (de ex. plata corespunzatoare);

-sensibilizarea factorilor de decizie in legatura cu necesitatea calificarii,prin cursuri de pregatire, a viitorilor mentori,care asigura prin munca lor calitatea pregatirii profesionale a viitoarelor generatii;

-sustinerea activitatilor de perfectionare continua a cadrelor didactice si a altor categorii profesionale;

-intarirea colaborarii mentorilor cu metodistii de la universitati prin stabilirea de parteneriate oficiale intre universitati si inspectorate, pe de o parte, si intre scoli si universitati, pe de alta parte;

-imbunatatirea comunicarii inter si intra institutionale;

-colaborarea cu toti partenerii implicati in formarea profesionala a tinerilor pe parcursul studiilor universitare si post-universitare ( universitati, scoli, inspectorate, case ale corpului didactic, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Ministerul Educatiei Nationale);

-adoptarea de catre toate universitatile din tara a unui sistem unitar de efectuare a practicii pedagogice a studentilor la toate obiectele de studiu;

-recunoasterea notei obtinute in urma efectuarii practicii pedagogice -nota acordata conform unei proceduri standardizate- ca parte semnificativa si absolut necesara la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante in invatamant;

-crearea une banci de date( care sa includa: un calendar al activitatilor de mentorat la nivel national si international, bibliografie in mai multe limbi, un glosar de termeni de mentoring in limba romana, traduceri de articole de specialitate in limba romana, reteaua membrilor asociatiei) si de materiale de lucru  actualizata in permanenta;……..putem omite ceea ceeste in paranteza!!

-organizarea de activitati cu caracter profesional ( ateliere de lucru, sedinte, schimburi de experienta, conferinte,etc.) pentru informarea la zi cu ultimele cercetari si cu directii de dezvoltare in domeniu, precum si cu progresele inregistrate de membrii asociatiei in munca lor

- stabilirea unei retele de comunicare pe teme profesionale la nivel national si international

-afilierea la asociatii sau grupuri de interes organizate pe criterii profesionale

-sprijinirea organizarii de cursuri de formare de noi mentori sau alte cursuri de pregatire;

-oferirea de consultanta in domeniul mentoratului;

-contributii la reviste de specialitate prin publicare de articole si editarea de buletine de informare;

-facilitarea accesului membrilor asociatiei la informatiile ncesare perfectionarii profesionale

prin organizarea de centre de resurse bibliografice;

-militarea pentru crearea unor conditii mai bune de desfasurare a practicii pedagogice in scoli;

-desfasurarea de proiecte pe scara larga in domeniul activitatii de mentorat in Romania;

-promovarea  colaborararii Romaniei cu alte tari in domeniul activitatilor si initiativelor legate d mentorat;

-diseminarea cunostintelor castigate in domeniul muncii de mentorat desfasurata de profesorii de limba engleza in randul profesorilor de alte specialitati;                                                  ?

/Obiectul de activitate poat fi modificat sau completat prin hotararea adunarii generale a membrilor sai luata cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor.

 

CAP. II. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 6. Asociatia isi va constitui patrimoniul din cotizatiile membrilor societatii, donatii din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, sponsorizari interne si  internationale si alte surse de venituri.

Toate valorile ce vor intra in patrimoniul asociatiei vor fi destinate exclusiv obiectului de activitate si scopului infiintarii acesteia cu respectarea regulii nonprofitului.

 

CAP. III.  MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI SI OBLIGATII.

 

Art.7. Membru al asociatiei poate fi orice persoana fizica formata ca mentor printr-un curs de pregatire speciala recunoscut de asociatie, care doreste sa participe activ la  realizarea obiectului de activitate al asociatiei si care si-a exprimat in mod liber vointa de a face parte din asociatie

 

Art.8. Membrii actului constitutiv al asociatiei sunt membrii fondatori.

Asociatia poate primi  membri si la propunerea si cu acordul membrilor fondatori. Primirea acestor membri se va face de catre Adunarea Generala cu majoritatea de 2/3.

 

Art.9. Fiecare membru al asociatiei are urmatoarele drepturi:

a)     sa participe sau sa fie reprezentat la lucrarile Adunarii Generale a asociatiei cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotararilor.

b)     sa fie ales in oricare din organele de conducere sau de specialitate ale asociatiei in conditiile prezentului statut

c)     sa participe la manifestarile organizate de asociatie in tara si in strainatate.

d)    sa primeasca informatiile de care dispune asociatia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate.

e)     sa primeasca asiatenta si consultanta in vederea fundamentarii deciziilor proprii.

f)      sa primeasca publicatiile asociatiei contra cost sau gratuit si sa publice in acestea articole, comunicari, informatii si reclame.

 

Art. 10.Fiecare membru al asociatiei are urmatoarele obligatii:

a)     sa promoveze obiectivele asociatiei si sa militeze pentru indeplinirea scopului pentru care a fost infiintata asociatia.

b)     sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membri.

c)     sa participe activ la actiunile organizate de asociatie.

d)    sa militeze pentru cresterea preastigiului asociatieisi al membrilor acesteia in tara si in strainatate.

e)     sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale a Asociatilor.

f)      sa achite la timp cotizatia de membru si sa sustina material asociatia.

 

Art.11. Primirea de noi membri se face de catre Adunarea Generala cu acordul membrilor fondatori si la recomandarea a cel putin doi dintre acestia. Primirea de noi membri se va face cu majoritatea de 2/3 din numarul membrilor asociatiei.

 

Art. 12. Calitatea de membru al asociatiei inceteaza :

a)     la cerere. Incetarea calitatii de membru din initiativa proprie se va face, in mod obligatoriu, cu o notificare prealabila de 10 zile inainte de facerea publica a acestei hotatari, in caz contrar urmand a se suporta daunele materiale si morale aduse asociatiei.

b)     prin lichidarea sau dizolvarea persoanei juridice care avea calitatea de membru al asociatiei

c)     prin excludere pentru:

-neplata cu rea credinta a cotizatiei timp de trei luni.

-nerespectarea obligatiilor ce-i revin potrivit statutului.

Excluderea se hotareste de Adunarea Generala cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

Consiliul de conducere al asociatiei poate hotari suspendarea calitatii de membru pana la prima Adunare Generala, in cazul in care sunt intrunite una sau ambele prevederi de la punctul c de mai sus.

In caz de excludere membrul asociat exclus nu are dreptul la restituirea  aportului adus la patrimoniul asociatiei.

 

Art.13. In cazul comasarii, divizarii sau fuziunii unui membru asociat, persoana juridica si aparitia unei noi persoane juridice, noua persoana juridica va trebui sa-si manifeste acordul de a fi membru al asociatiei si va trebui obtinut si acordul Adunarii Generale in conditiile prezentului statut.

 

CAP. III. ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA ASOCIATIEI.

 

Art. 14. Asociatia isi poate infiinta filiale judetene in baza hotararii Adunarii Generale.

 

Art.15. Organele de conducere sunt:

-Adunarea Generala a membrilor asociatiei.

-Consiliul de conducere.

-Biroul executiv al Consiliului de conducere.

 

Art. 16.Adunarea Generala

16. 1. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei  este organul suprem de conducere si este constituita din toti membrii asociatiei ( sau din reprezentantii lor ???) iar in cadrul persoanelor juridice de cate un reprezentant al acesteia, fiecare cu drept de vot…..am putea scrie: este constituita din cate un reprezentant ales  din toate centrele universitare din Romania.?

16. 2. Adunarea Generala se convoaca de catre presedintele Consiliului de conducere si se intruneste de doua ori pe an, in semestrul I si in semestrul II, in sesiune ordinara si ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara.

Data, locul si ordinea de zi se anunta prin corespondenta si mijloacele de informare in masa cu 15 zile inainte de termenul stabilit.

Odata cu convocarea se pun la dispozitia membrilor asociatiei ordinea de zi si documentele supuse dezbaterii.

16. 3. Adunarea Generala este prezidata de presedintele Consiliului de conducere sau de vicepresedinte.

16.4. Adunarea Generala este reunita statutar daca sunt prezenti 2/3 din numarul membrilor asociatiei.?????…reprezentantilor alesi pe centre???

16. 5. Adunarea Generala hotareste prin votul majoritatii absolute a membrilor asociatiei

prezenti la sesiune.

16.6. Modificarea prevederilor statutului se poate face cu votul a cel putin 2/3 din numarul

membrilor prezenti.

16.7. Adunarea Generala a membrilor asociatiei are urmatoarele atributii:

a)     aproba statutul asociatiei si propunerile de modificare sau completare a acestuia, cu respectarea conditiilor de verificare si aprobare prevazute de lege.

b)     aproba conceptia si strategia de dezvoltare a acesteia precim si programul de activitate pentru realizarea obiectului de activitate si a scopului asociatiei.

c)     alege membrii consiliului de conducere al asociatiei .

d)    alege presedintele consiliului de conducere si vicepresedintele din randurile membrilor asociatiei.

e)     numeste comisia de cenzori formata din trei membri ai asociatiei.

f)      aproba excluderea membrilor din asociatie.

g)     analizeaza si aproba raportul consiliului de conducere, bilantul, bugetul si contributia financiara a membrilor asociatiei.

h)     aproba regulamentul de functionare al comisiei de cenzori.

i)       aproba raportul comisiei de cenzori si da descarcare de gestiune.

j)       aproba afilierea la organizatii nationale si la organisme internationale cu profil similar.

k)     (?? Aproba nivelele pentru investitii si credite ce se pot contracta ???)

l)       aproba structura de organizare a asociatiei si stabileste nivelul minim si maxim al ???

cotizatiei.

m)   hotareste dizolvarea sau lichidarea asociatiei.

 

Art. 17. Consiliul de conducere

17. 1. Consiliul de conducere este organul de reprezentare generala care asigura conducerea activitatii.

17.2. Consiliul de conducere este constituit din 19 membri alesi de Adunarea Generala din care fac parte de drept presedintele si vicepresedintele alesi direct de adunarea generala.

17.3 Consiliul de conducere are urmatoarela atributii:

a)     desemneaza din randul membrilor sai un birou executiv format din 5 persoane. In componenta biroului executiv se includ:

-presedintele

-vicepresedintele

-secretarul

-trezorierul

-responsabilul cu centrul de documentare

b)     asigura realizarea strategiei generale stabilite prin statut pe baza hotararlor Adunarii Generale

c)     stabileste relatii de colaborare cu alte organizatii similare din tara si strainatate

d)    analizeaza executia prevederilor asociatiei semestrial sl anual

e)     prezinta Adunarii Generale raportul anual al asociatiei, proiectul de buget

f)      desemneaza secretarul general.

17. 4. Consiliul de conducere poate folosi colective de experti si specialisti pe baza de contract de prestari servicii si poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar.

17.5. Consiliul de conducere se intalneste  de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie, fiind convocat de presedinte.

17.6. Consiliul de conducere adopta hotarari cu majoritatea simpla a membrilor sai.

Art.18  Biroul executiv al Consiliului de conducere

18.1. Biroul executiv are dreptul de reprezentare al asociatiei si este purtatorul sau de cuvant.

18.2. Biroul executiv se intruneste de regula de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie si este convocat de presedinte.

18.3. Biroul executiv stabileste masurile operative pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului  de conducere.

Art. 19. Comisia de cenzori

19.1 Comisia de cenzori este compusa din trei persoane numite de Adunarea generala pe timp de doi ani. Membrii comisiei de cenzori aleg presedintele acesteia .

19.2 Comisia de cenzori functioneaza pe baza unui regulament propriu aprobat de Adunarea generala.

19.3 Comisia de cenzori verifica gestiunea asociatiei si prezinta de doua ori pe an Consiliului de conducere si anual Adunarii generale rapoarte asupra activitatii desfasurate, constatarile si propunerile.

19.4 Comisia de cenzori se intruneste anual si la incheierea exercitiului bugetar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui Consiliului de conducere sau din proprie initiativa.

 

CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

 

Art.20 Exercitiul economico-financiar incepe la  1.01 si se incheie la 31.01 al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data inregistrarii asociatiei

 

Art.21. Activitatea economico-financiara se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala. Asociatia va tine toate evdentele financiar-contabile necesare si conforme cu cerintele legale.

 

Art. 22 Veniturile asociatiei provin din taxele de inscriere, sponsorizari, donatii, vanzarea publicatiilor proprii si alte contributii si resurse stabilite de Adunarea generala,pentru realizarea obiectivelor statutului.

 

Art.23 Veniturile asociatiei se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in statut.

 

Art 24. Taxele de inscriere si cotizatiile lunare se stabilesc de catre Adunarea generala pentru anul in curs. Pentru anul 2000 taxa se stabileste la 5000 pe luna pentru fiecare membru.

 

ART 25, 26  ???

 

Art. 27 Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor asociatia isi poate constitui fonduri de investitii, de rezreva si de premiere.

 

Art.28 Excedentele sau deficitele bugetare se raporteaza in anul urmator.

 

Art.29 Din derularea activitatii asociatia nu realizeaza profit.

Art. 30. Asociatia efectueaza incasari si plati prin caseria proprie si prin conturi deschise la banca (???Cum e bine sa sa se faca incasari si plati in conditile in care nu suntem in aceeasi localitate ???)

 

CAPITOLUL  V. ALTE  PREVEDERI

 

Art. 31. Prezenta asociatie se poate afilia la alte organizatii patronale similare din tara sau strainatate

 

Art.32. In vederea realizarii unor activitati care prezinta interes pentru realizarea obiectului de activitate si scopului asociatiei aceasta va putea conlucra si cu alte asociatii, cu persoane fizice si juridice romane sau straine.

 

CAPITOLUL  VI. RASPUNDERI

 

Art. 33. Persoanele care indeplinesc atributii  in cadrul asociatiei raspund potrivit legii pentru prejudiciile aduse.

 

Art. 34. ???

 

CAPITOLUL  VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

 

Art. 35. Dizolvarea asociatiei se va putea produce:

-in situatiile prevazute de lege

-prin hotararea Adunarii generale cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor asociatiei.

 

Art.36. Lichidarea se va face cu respectarea procedurilor impuse de lege pentru aceasta operatiune. Lichidatorii vor fi numiti de Adunarea generala atunci cand legea nu prevede altfel.

Patrimoniul societatii va fi lichidat dupa cum urmeaza:

 -se achita toate obligatiile de plata ale asociatiei.

-restul patrimoniului se restituie membrilor asociatiei in functie de contributia fiecaruia la realizarea acestuia.

 

CAPITOLUL  VIII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art. 37 Orice litigii ale asociatiei cu persoane fizice sau juridice se solutioneaza de instantele judecatoresti in conditiile legii, potrivit naturii litigiului dupa ce in prealabil s-a incercat o conciliere in cadrul Consiliului de conducere.

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

 

 
 
© Copyright 2018 - ASMERO™. All rights reserved.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa numai cu acordul ASMERO.